Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Ekologija
23. Apr 2015.
Pojekat JASPPer pripada grupi IPA projekata iz komponente II - Prekogranična saradnja, mjera 1.1. - Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine.
Projekat je realizovan u saradnji sa Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita (HHI), funkcionalnim vodećim partnerom na Projektu i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG), vodećeg partnera sa crnogorske strane. Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora Kotor (IBMK) su bili partneri vodećim institucijama.

Brošura

Category:Publikacije   |   Details
26. Aug 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Institut za biologiju mora u Kotoru, 27.08.2014. organizuju prvi monitoring kvaliteta mora u zalivu Trašte u okviru projekta "Joint Action for Sea Pollution Prevention" - JASPPer.
Category:Aktuelnosti   |   Details
8. Jul 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ponovo je raspisao tender za potrebe JASPPer projekta.

Objašnjenje

UPUTSTVA I DOKUMENTACIJA
Category:Aktuelnosti   |   Details
20. May 2014.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je raspisao tender za potrebe JASPPer projekta.

UPUTSTVA I DOKUMENTACIJACategory:Aktuelnosti   |   Details
18. Jun 2013.
Jedan od šest odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekat Hrvatskog hidrografskog instituta i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore pod nazivom:

“Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora”
“Joint Actions for Sea Pollution Prevention”-JASPPer
Category:Aktuelnosti   |   Details
3. Dec 2010.
U Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore pojava prljavih kiša se prati od 2002.g., analitički i putem razvijenog modela prognoze (DREAM).
Category:Aktuelnosti   |   Details
11. Dec 2009.
Predstavnici Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Pavle Đurašković – MED POL Focal Point i Ivana Pavićević – Savjetnik za međunarodnu saradnju, prisustvovali su sastanku organizovanom od strane UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, vezanom za pregled monitoring aktivnosti životne sredine i trendovima zagađivanja Mediterana, koji se održao u Rimu (1-2. decembar 2009.).
Category:Aktuelnosti   |   Details
8. Dec 2009.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom uređenja postora i zaštite životne sredine, a pod pokroviteljstvom WHO-UNEP MAP, Koordinacione jedinice u Atini, organizovao je trodnevnu radionicu „Upravljanje otpadnim vodama“ (24. – 26. novembar 2009 godine).
Category:Aktuelnosti   |   Details
30. Oct 2009.
Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa WHO/EURO-MED POL Coordinating Unit for Mediterranean Action Plan organizovalo je, u periodu od 27. do 29. oktobra, kurs o praćenju kvaliteta vode za kupanje.
Category:Aktuelnosti   |   Details
1. Nov 2008.
• JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE iz Podgorice(CETI)
• HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD CRNE GORE iz Podgorice (HMZ) i
• INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA iz Kotora, (IBM)

Zaključili su sporazum o zajedničkom sprovođenju Programa monitoringa stanja morskog eko-sistema Crne Gore (MEDPOL monitoring). Predmet Sporazuma je zajednička realizacija MEDPOL Programa u Crnoj Gori u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 04/08 od 22.04.2008. godine i Amandmanom na istu br. 01-1240/6 od 12.05.2008. godine Ministarstva turizma i zaštite životne sredine
Category:Aktuelnosti   |   Details
21. Apr 2007.
Na radionici u Podgorici prezentovani kriterijumi za obavljenje inspekcijskog nadzora u oblasti životne sredine.
Category:Aktuelnosti   |   Details
14. Jun 2006.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore i NVO FONDAS su bili organizatori Okruglog stola koji se bavio problematikom zakonskog uređenja meteorološke i hidrološke djelatnosti. Pokrovitelj Okruglog stola, komparativne analize zakonskih rešenja u okruženju koje je predstavljeno tokom diskusije na Okruglom stolu, kao i štampanja i publikovanja odgovarajućeg materijala bio je Norveški direktorat za vodu i energiju (NVE-Norwegian Water Resources and Energy Directorate).
Category:Publikacije   |   Details
24. Dec 2004.
Za razliku od najvećeg broja branitelja potapanja Tare, Hidrometeorološki zavod Crne Gore je koristio dostignuća nauke i tehnike, odnosno prednosti numeričkog modeliranja.
Category:Publikacije   |   Details