Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Vazduh
 
Hidrometeorološki zavod vrši permanentno praćenje kvaliteta vazduha u skladu sa Uredbom o osnivanju, Zakonom o hidrometeorološkim poslovima („Sl.list CG“, br.26/10) i programom Svjetske Meteorološke Organizacije - SMO. Time je programska šema usklađena sa potrebama nacionalnog i međunarodng programa. Osnovni cilj ispitivanja je kontrola i ocjena nivoa zagađenosti vazduha u prizemnom sloju atmosfere, praćenje promjena stanja zagađenosti, kao i uticaj lokalnih i regionalnih izvora emisije u korelaciji sa meteorološkim uslovima. Osnovna mreža za monitoring kvaliteta vazduha obuhvata 17 stanica. Područje Podgorice je pokriveno sa 2 stanice za kvalitet vazduha i jednom stanicom za kvalitet padavina.

Stanica za kvalitet vazduha na Žabljaku radi po EMEP programu, u okviru kojeg se prati sadržaj SO2 i NOx, hemijski sastav padavina, kao i meteorološki parametri. Period uzorkovanja je 24h. MED POL stanica u Herceg Novom je ustanovljena 1991.godine na lokaciji meteo stanice. Program se sastojao iz mjerenja sadržaja ukupnih lebdećih čestica, teških metala u njima, određivanja opšteg hemijskog sastava padavina. Period uzorkovanja je 24h. Nova lokacija stanice je rt Mendra, gdje je stanica u procesu instalacije. Program rane najave akcidenata u okviru programa globalnog atmosferskog bdijenja GAW, realizuje se na stanici na Žabljaku, praćenjem nivoa apsorbovane doze γ zračenja.
Mjerni parametri hemijskog sastava padavina:

pH sulfati
elektroprovodljivost nitrati
Ca hloridi
Mg bikarbonati
Na amonijum
K taložne čestice/sediment


Godišnji izvještaj 2014

Godišnji izvještaj 2017