Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Voda
 
Sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda na teritoriji Crne Gore vrši se u skladu sa Programom o sistematskom ispitivanju kvantiteta i kvaliteta voda u Crnoj Gori, koji donosi nadležno Ministarstvo vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede. Programom su definisani mreža stanica za kvalitet vode, kao i obim, vrsta i učestalost ispitivanja kvaliteta vode. U skladu sa programom vrše se sledeća ispitivanja:

-Ispitivanje voda vodotokova
-Ispitivanje kvalitet voda prirodnih akumulacija – jezera
-Ispitivanje kvaliteta vode obalnog mora
-Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda I izdani

Sistematsko ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda vrši se u mreži stanica za kvalitet voda i obuhvata uzorkovanje, fizičko-hemijske i biološke-mikrobiološke i hidrobiološke analize vode, sa ciljem utvrđivanja mjerodavnih pokazatelja kvaliteta vode. Uzorkovanje vodnog područja vodotoka za hidrobiološku (saprobiološku) analizu vrši se 2-3 puta godišnje, u skladu sa dinamikom ekološkog ciklusa u ispitivanim medijumima. Proširena fizičkohemijska i biološka analiza uzoraka, u skladu sa Programom, vrši se u centralnoj laboratoriji Sektora.

Ocjena stanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda vrši se na osnovu dobijenih mjerodavnih pokazatelja kvaliteta voda, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda u Crnoj Gori. Voda je klasifikovana prema njenoj namjeni i kategorisana propisivanjem graničnih vrijednosti pokazatelja kvaliteta vode.
Vode su razvrstane u sljedeće klase:

Opšti kvalitet vode: Klase A1, A2 i A3;
Voda za kupanje: I i II klasa;
Voda za uzgoj riba i školjki: S, C, Š.

Mjerodavne vrijednosti pokazatelja kvaliteta vode dobijaju se na osnovu rezultata mjerenja, na način:
1. Ako je u toku godine izvršeno preko 24 mjerenja, mjerodavna vrijednost je 95-percentil rezultata mjerenja;
2. Ako je u toku godine izvršeno manje od 24 mjerenja, mjerodavna vrijednost se dobija kao aritmetička sredina dvije najnepovoljnije opažene vrijednosti.