Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Crnomorski sliv
 
Površina crnomorskog sliva u Crnoj Gori je nešto veća od površine jadranskog sliva i iznosi oko 7260 km2. Sa ovog dijela, putem Zapadne Morave, otiče rijeka Ibar, dok putem Drine otiču Lim, Ćehotina, Piva i Tara sa svojom pritokom Komarnicom.

LIM
Lim je hidrografski najznačajnija crnogorska rijeka. Ističe iz Plavskog jezera mada njegov izvorišni dio čine rijeke Vruja i Grnčar, koje sastavljajući se cine Ljuču, koja se uliva u Plavsko jezero. Prije Andrijevice u Lim se ulivaju Murinska rijeka i Zlorečica sa lijeve strane, a sa desne Đurička rijeka, Rženička, Velička i Komarača. Od Andrijevice do Berana Lim prima sa lijeve strane Krašticu, Trebičku, Ševarinsku rijeku i Bistricu a sa desne strane Šekularsku i Kaluđersku rijeku. Od Berana do Bijelog Polja u Lim se ulivaju sa lijeve strane Brzava i Ljuboviđa, a sa desne Dapsićka i Lješnica. Od Bijelog Polja do Dobrakova sa lijeve strane se uliva Bjelopoljska Lješnica, a sa desne Bjelopoljska Bistrica. Površina sliva Lima do Dobrakova je 2880 km2. Dužina toka je 234,2 km. Trenutna osmatranja i mjerenja se obavljaju na stanicama Plav, Andrijevica, Zaton, Berane, Bijelo Polje i Dobrakovo. Za ove hidrološke stanice Hidrometeorološki zavod raspolaže relativno dugim nizom podataka (oko 50 godina). Od pritoka na Limu se trenutno osmatraju Grnčar-Gusinje, Zlorečica-Andrijevica i Ljuboviđa-Ravna Rijeka.

TARA
Tara izvire ispod vrhova Maglića Karimana (oko 2400 mnm). Od izvorišta do ušća Drcke, desni sliv Tare je mnogo razvijeniji od lijevog. Veće pritoke su Opasanica i Drcka, Pčinja, Plašnica, Štitarica, Ravnjak i vrelo Ljutica. Sa desne strane Tara prima Skrbušu, Svinjaču, Jezeršticu, Rudnjaču, Bjelojevičku i Selačku. Površina sliva rijeke Tare do hidrološke stanice Šćepan Polje iznosi 2040 km2. Dužina toka Tare je 148,4 km. Mjerna mjesta na Tari su Crna Poljana, Trebaljevo, Bistrica i Đurđevića Tara.
Zlorecica Pljevlja Gubavač Bijela Rozaje Bać Trebaljevo Dobrakovo Timar Vusanje Crna Poljana Ravna Rijeka Bijelo Polje Gradac Brstanovica Duzi Đurđevic Tara Ćirovići Mojkovac Berane Plav Andrijevica Savnik
PIVA
Piva je formirala sliv na visokom masivu crnogorskih planina. Ova rijeka posmatrana duž toka nosi više imena. Njen izvorišni dio pod jugozapadnim padinama Durmitor, pa do Šavnika zove se Bukovica. Spajajući se sa Bijelom u Šavniku vodotok dalje nastavlja pod imenom Pridvorica zadržavajući taj naziv do ušća Gornje Komarnice u Pridvoricu. Dalje nizvodno vodotok nastavlja pod imenom Komarnica sve do izmještenog Pivskog manastira, gdje prima pritoku Sinjaci i dobija naziv Piva.Vodotok teče do Šćepan Polja, gdje se sastaje sa rijekom Tarom i odatle počinje Drina. Površina sliva rijeke Pive procjenjuje se na oko 1784 km2 do Šćepan Polja. Gornja Komarnica izvire pod Durmitorom i teče kanjonom dubokim 600 m i oko 40 km dugim. Tokom Komarnice nastaju izraženi karstni fenomeni, sa nedovoljno izučenim podzemnim tečenjem, previranjima iz sliva u sliv i mnogobrojnim vrelima. Mjerne stanice ovog vodotoka su Bukovica Šavnik, Komarnica Duži i Komarnica Lonci.

IBAR
Ibar izvire na sjeveroistočnim obroncima planine Hajle na koti 1760 mnm. Glavne pritoke su Županica, Limnička rijeka, Ibarac, Grahovska, Bukovačka, Baltička i Baćka. Oblik sliva Ibra do hidrološke stanice Bać je lepezast sa prilično razvijenom hidrografijom i izraženim mogućnostima za brzo formiranje poplavnih talasa. Površina sliva Ibra do H.S. Bać iznosi 413,6 km2., a dužina toka Ibra je 273,8 km.

ĆEHOTINA
Ćehotina izvire ispod planine Stožer. Poslije Lima ona je najveća pritoka Drine. Čine je potoci Koraci i Brezovski.Pritoke Ćehotine su Korička, Maočnica, Vezišnica i Voloder. Površina sliva Ćehotine do H.S. Gradac iznosi 809,8 km2. Dužina toka je 128,5 km. H.S. na Ćehotini su Ćirovići (početak rada 1978), Pljevlja (1948) i Gradac (1963). Mjerenja i osmatranja vodostaja se obavljaju i na pritoci Ćehotine Maočnici (serija 1985-2002.)