Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Jačanje kapaciteta (IPA)
 

Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori


IPA projekat Jačanje kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama u Crnoj Gori poceo je sa realizacijom u februaru 2017. i trajace 3 godine. Projekat implementira Safege (SUEZ podružnica), Belgija u saradnji sa Eptisa Servicios de Ingenieria, Španija, dok su korisnici Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (koordinator projekta), Uprava za vode i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.
Glavni cilj ovog projekta je da omogući korisnicima da se pripremi teren za implementaciju EU Okvirne direktive o vodama i svih direktiva koje se odnose na vode kroz pružanje operativne i efikasne mreže za monitoring i pripreme planova upravljanja riječnim slivovima za Jadranski i Dunavski sliv. Projekat, između ostalog, ima zadatak da unaprijedi sistem monitoringa voda u skladu sa ODV. Ovo uključuje reviziju postojećih parametara za monitoring, monitoring lokacija, predlog za nove lokacije za površinske vode i podzemne vode, kao i laboratorijsku opremu za biološki monitoring za površinske vode, zajedno sa opremom za monitoring povrsinskih i podzemnih voda.
U cilju pripreme za realizaciju monitoringa kvaliteta voda, u periodu 02.07.-06.07.2018. u sklopu projekta je sprovedena obuka sluzbenika Odsjeka za kvalitet voda za hemijski i bioloski monitoring (uzorkovanje).
U nadleznosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, bice i monitoring hidromorfoloških elemenata: količine i dinamika protoka vode, povezanost sa podzemnim vodama, riječni kontinuitet, varijacija širine i dubine rijeke, struktura i sediment dna rijeke, struktura obalnog pojasa i sl. U periodu od 17. do 20. jula 2018.godine, sprovedena je I faza obuke za sprovođenje hidromorfološkog monitoringa na teritoriji Crne Gore, a u skladu sa ODV. Druga faza realizovana je u oktobru tekuce godine.
Projekat predvidja i znacajno unaprijedjenje monitoringa kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda. U prvoj fazi izgradnje mreže za monitoring podzemnih vodnih tijela u Crnoj Gori, koja bi trebalo da bude završena tokom 2019.godine, predloženo je ukupno 65 lokacija. Realizacijom projekta znacajno ce se unaprijediti i mreza za monitoring kvantiteta povrsinskih voda, nabavkom savremene mjerne opreme sa prenosom podataka u realnom vremenu. Ovo podrazumijeva nabavku novih stanica (10) sa GPRS prenosom podataka, automatskom mjernom opremom sa senzorom na pritisak i temperaturu i solarnim napajanjem, kao i unaprijedjenje postojecih stanica nadogradnjom postojece mjerne opreme. Projektom je predvidjena i nabavka opreme za hidrometrijska mjerenja.