Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
CSBL
 
Projekat: Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Skadar (CSBL)
Finansijska podrška: GIZ Njemačka
Učesnici: Makedonija, Albanija, Crna Gora
Vođa projekta: G. Ralf Peveling
Tehnički koordinator: G. Holger Denski
Tema: Monitoring makrofita, makroinvertebrata, planktona, riba, fizičkohemijskog sastava
Metoda: Zajednički, istovremeni monitoring vode i sedimenta jezera, sezonskom dinamikom uzorkovanja
Cilj: Uspostavljanje monitoringa jezera u skladu sa ODV
Rezultat projekta: Izrada dokumenta Inicijalna karakterizacija predmetnih jezera
Realizator Komponente 4 - fizičkohemijski kvalitet vode Skadarskog jezera: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (Vođa tima za Komponentu 4: G. Pavle Đurašković, član Tehničke radne grupe projekta)
Program monitoringa Komponente 4: uzorkovanje vode (po vodenom stubu) i sedimenta na 6 mjernih mjesta; analiza osnovnih fizičkohemijskih parametara, kiseoničnih parametara, nutrijenata (voda), izabranih teških metala i organskih mikropolutanata (voda i sediment)