Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

30.11.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 18Herceg Novi: 18Bar: 17Ulcinj: 16

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Oct 2020.
Realizacija Programa monitoringa površinskih i podzemnih voda

Shodno Zakonu o vodama, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je nadležan za realizaciju monitoringa kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda. U prethodnom periodu je, pod koordinacijom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizovan IPA projekat “Jačanje administrativnih kapaciteta u cilju implementacije Okvirne direktive o vodama (ODV) u Crnoj Gori“, čiji je cilj bio da, između ostalog, unaprijedi sistem monitoringa voda u skladu sa Okvirnom Direktivom o vodama. Ovo je uključivalo reviziju postojećih parametara i lokacija za monitoring, kao i predlog novih lokacija za monitoring površinskih i podzemnih voda.

U cilju efikasne implementacije ove obaveze, u prethodnom periodu Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je donijelo Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda (Sl.list CG, broj 25/19 od 30.04.2019) i Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda (Sl.list CG, broj 52/19 od 10.09.2019.), na bazi kojih je pripremljen i Predlog Programa monitoringa voda za 2020.godinu. Na sjednici održanoj 26.decembra 2019.godine, Vlada Crne Gore je donijela Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2020.godinu, koji uključuje monitoring hemijskog i ekološkog statusa površinskih voda i monitoring hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, i koji je usklađen sa Okvirnom Direktivom o vodama. Novim Programom monitoringa, predviđena su i određena uzorkovanja i analize koje Laboratorija Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju do sada nije radila i za čiju realizaciju je bilo potrebno angažovanje drugih laboratorija. S tim u vezi, u cilju efikasne realizacije posla, Zavod za hidrometeorlogiju i seizmologiju je zaključio Ugovore o realizaciji dijela monitoringa površinskih i podzemnih voda sa JU Zavodom za geološka istraživanja, kao i sa Univerzitetom Crne Gore-Institutom za biologiju mora, a uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (Direktorat za vodoprivredu). Na bazi Ugovora zaključenog sa Institutom za biologiju mora, realizovan je dio biološkog monitoringa mješovitih i priobalnih voda, uzorkovanje i analiza bioloških elemenata kvaliteta (fitoplankton, makrozoobentos i makrofite) u priobalnim i mješovitim vodama na ukupno 10 lokacija, i to: fitoplankton - 2 serije uzorkovanja i analiza; makrofite (makroalge i morske cvjetnice (angiospermi)-priobalne vode i morske cvjetnice – mješovite vode - 1 serija uzorkovanja i analiza, i makrozoobentos -1 serija uzorkovanja i analiza. U saradnji sa JU Zavodom za geološka istraživanja, realizovan je dio monitoringa ekološkog statusa površinskih voda, koji uključuje opšte fizičko hemijske parametre i monitoring riba, kao i dio monitoringa hemijskog statusa podzemnih voda. Monitoring riba, odrađen je za Jadranski sliv, od strane multidisciplinarnog tima stručnjaka. Ova aktivnost je pokazala neophodnost i značaj dobre međuinstitucionalne saradnje, koja treba da doprinese uspješnoj realizaciji nacionalnih, ali i međunarodnih obaveza. Imajući u vidu da realizacija Programa monitoringa voda predstavlja veoma kompleksan i finansijski i kadrovski izuzetno zahtjevan posao, kao i da je uspješna realizacija istog neophodan uslov za uspješno ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27-Životna sredina i sveukupni napredak Crne Gore na polju evropskih integracija, angažman svih raspoloživih nacionalnih kapaciteta je od presudne važnosti, što je još jednom potvrđeno i ovom uspješno realizovanom saradnjom četiri institucije. Kako bi još bolje precizirali aktivnosti za sljedeću godinu, predviđen je sastanak svih partnerskih institucija, gdje bi se na osnovu iskustva iz dosadašnjeg monitoringa, eventualno poboljšali i precizirali detalji rada na terenu, a sve u cilju najefikasnijeg korišćenja resursa koje imamo i ispunjavanja obaveza koje nas čekaju.
Category:Aktuelnosti