Author Topic: Grmljavina iz Nimbostratusa  (Read 4063 times)

Offline zec

  • Jr. Member
  • ***
  • Posts: 253
Grmljavina iz Nimbostratusa
« on: March 03, 2013, 14:16:00 »
Električna pražnjenja u atmosferi se dešavaju svuda oko nas.Kada se naelektrisane čestice kreću javlja se elektrostatičko uzajamno delovanje koje zavisi od intenziteta,pravca,smerova,brzine,veličine i znaka naelektrisanja samih čestica.Elektrostatička sila izmedju negativno naelektrisanog elektrona i pozitivno naelektrisanog protona je privlačna,u isto vreme se izmedju tih čestica u atmosferi javlja i magnetna sila koja može da bude privlačna i odboja.Sve ovo može dovesti do električnog pražnjenja izmedju samih čestica .Električno pražnjenje u vidu munje u donjoj atmosferi se može javiti i bez prisustva bilo kakve oblačnosti,javljaju se čak i električna pražnjenja atmosfere u vidu loptastih munja.Elektricitet u oblacima se uvek
stvara!Da li će taj oblak proizvesti
električno pražnjenje zavisi od količine stvorenog naboja.U Cb-u se stvara neverovatna količina naboja
zbog vrlo brzog premeštanja jona iz jednog područja oblaka u drugi,ali ne treba da se zaboravi da i u slučaju Ns oblaka često postoje snažne tubulencije koje raznose naboj iz jednog dela oblaka
u drugi, pogotovo onda kada su prisutna i globalna vazdušna strujanja nevezana za oblak (vetar).Pri prelasku Ns-a preko orografske prepreke dolazi do uzlaznih struja -koje ne pretvaraju Ns u Cb, ali stvaraju delove oblaka sa jakim uzlaznim strujama i vrlo pogodnim uslovima za razdvajanje naboja u oblaku i oslobadjanje tog naboja u vidu munje.Munje iz Ns-a su neuporedivo redje nego iz Cb oblaka koji  nastaje u nestabilnoj atmosferi tj. kada delić vazduha, nakon pomeranja iz početnog položaja u vis, ima tendenciju daljeg uzdizanja. U slučaju nestabilno stratifikovane atmosfere, temperatura delića vazduha ne opada tako brzo kao u okolnom vazduhu te se kao lakši, i dalje penje u vis i tada se i Cb-ovi intenzivno razvijaju i u kojima se stvara,kao što sam rekao,velika količina naboja.Moram da kažem da radar uopšte nije od pomoći kada su u pitanju električna pražnjenja.Može oblak da ima 50dBz-a a da ima slabije električno pražnjenjeu odnosu na
oblak od 35dBz-a što nam opet govori da je najbitnije naelektrisanje samih čestica od kojih je oblak
sastavljen.Uostalom ima i primera kada munjolovac registruje udar munje iz nekonvektivne oblačnosti,ali taj registrovani udar nije greška,jer je za munje je u pitanju frekvencija od 24kHz,upravo na tom principu i rade munjolovci,na registrovanju tih niskih ferkvencija.Munjolovcem se  dobija samo broj udaraca groma, ništa više.Zato,kada vidite neki  udar munje na munjolovcu iz nekonvektivne
oblačnosti,znajte da se električno
pražnjenje zaista odigralo.

Offline zec

  • Jr. Member
  • ***
  • Posts: 253
Re: Grmljavina iz Nimbostratusa
« Reply #1 on: March 03, 2013, 23:22:22 »
Prvi primer  "čudnog" električnog
pražnjenja u mom kraju je bio
28.10.2012.Naime munjolovac je
zabeležio dva udara groma par
kilometara od Mladenovca,što se
poklapa sa izveštajem komšija da je grmelo (doduše ja tu grmljavinu nisam čuo).Zanimljivo je to da je 7-8 sati pre toga prošao izražen hladan front što se da i videti na osnovu sondaže 12z u Beogradu.

Temperatura je u prizemlju
opala na samo 5C kod mene.Vidi se izražena temperaturna inverzija po visini,prava frontalna koja nastaje kada hladan vazduh požuri u prizemlju u odnosu na hladan vazduh po visini.

Upravo to inhibira potencijalne
konvektivne razvoje,dakle, u pitanju je nimbostratusna oblačnost,altostratusna,pa možda čak i stratokumulusna oblačnost,bez bilo
kakvog konvektivnog jezgra.

Doduše možda bi se iznad mogao
pojaviti nestabilan sloj,ali do
konvekcije ne bi nikako došlo(!) Nažalost,tada radar nije radio,ali
sumnjam da je bilo tada konvekcije
baš zbog sondaže.

Tačno je to da je taj dan na jugu zabeležena i pojava nepogoda sa gradom,ali razlog tome je što je u centralnim krajevima front usporio,i da je hladan vazduh gurao topao vazduh na visini,a hladan vazduh u prizemlju nije više "leteo"tako brzo  kao u Vojvodini i severnije od Kg-a.Upravo to je i prouzrokovalo razvoje na vrlo niskim temperaturama na jugu i južnije od
Kg-a.Kasnije je grmljavine bilo i kod
mene (uveče),ali je ona poticala iz Cb- ova koji su re razvili u Bosni i dogurali do mene.

Offline zec

  • Jr. Member
  • ***
  • Posts: 253
Re: Grmljavina iz Nimbostratusa
« Reply #2 on: March 04, 2013, 22:18:27 »
13.oktobra,oko 12h i 59minuta 2009. munjolovac beleži udar munje iz nekonvektivne oblačnosti.A i RHMZ na sajtu stavio ikonicu "grmljavina sa kišom"Temperatura je bila 5C.Radilo se isključivo o Nimbostratusu!Nažalost,tadašnje sondaže nije
bilo.Ona bi dosta razjasnila stvari.Ali
ipak,radarski snimak od tog perioda
kada se desila grmljavina ukazuje na debeo nimbostratusni sloj.
Sondaže ima samo od 14.oktobra,tj. sledećeg dana.Na njoj se vidi advekcija hladnog
vazduha posle hladnog  fronta,
pomalo nestabilan vazduh zbog jače advekcije po visini,tj.intenziviranje vertikalnog temperaturnog gradijenta.Idealna situacija za padanje susnežice,krupe ili snega na visokim temperaturama,tj.razvoja slabije konvektivne oblačnosti.